Zakon o zabrani pušenja

Zakon o zabrani pušenja je stupio na snagu. Šta predvidja ovaj zakon i koje sankcije snose oni koji ga nepoštuju?

Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru, kao i u prostoru koji nije zatvoren, a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, uključujući i dvorišni prostor, kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih, bioskopskih i drugih vrsta predstava.


Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu i to:


- autobusu, tramvaju, trolejbusu, minibusu, taksi vozilu, avionu, vozu, brodu, trajektu, splavu i svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika
- u svim vozilima koja se koriste kao služena vozila za prevoz putnika ili robe
- pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom prostoru koji služi kao čekaonica ili stanica javnog prevoza.

U hotelima će u nekim sobama biti dozvoljeno pušenje, ali samo ako soba ima plafon i osim vrata i prozora potpuno je zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima i ima ventilaciju.

Takođe, pušenje će biti dozvoljeno u ustanovama u kojima se leče nepokretni 

 

Ko nas kontroliše u firmi?


Kontroliše nas "odgovorno lice“, tj. šef koji može da odredi i svoje zamene i to pismenim putem. Oni treba da kontrolišu da li zaposleni poštuju zakon o zabrani pušenja na radnom mestu.


Takođe, zakon navodi da to odgovorno lice treba da istakne na vidljivom mestu natpis sa svojim imenom i imenima svoih zamenika na kome će stajati brojevi telefona na koje svako može da ih nazove, a u vezi je sa kršenjem zakona.

 

Odgovorno lice može da vas opomene da prestanete sa pušenjem i da predloži pokretanje disciplinskog postupka protiv vas, a svakako mora da sačini izveštaj o vašem slučaju koji će čuvati 12 meseci i koji će pokazati prilikom posete inspektora.

 

Inspektor može da da vam izrekne mandatnu kaznu, a može da pokrene prekšajni postupak.


Kazne za nepoštovanje zakona o zabrani pušenja

 

Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se svako ko:

-Puši u zatvorenom prostoru kao i javnom prostoru
-Puši u javnom prevozu ili čekaonici ili stanici javnog prevoza


Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 (čitaj: milion) dinara kazniće se pravno lice:

-Ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru
-Ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu, čekaonici ili stanici javnog prevoza
-Ako u ugostiteljskom objektu (hotelu) pismeno ne navede koje su sobe u kojima je dozvoljeno pušenje i uredi ih shodno ovom zakonu (ventilacija i natpis).
-Ako u zatvorenim prostorijama ne istakne vidno natpis "zabranjeno pušenje“ (odnosno "dozvoljeno pušenje“ ako dozvoljava)
-Ako ne istakne ime lica koje je ovlašćeno za kontrolu zabrane pušenja.


U ugostiteljskom objektu manjem od 80 metara kvadratnih vlasnik može da dozvoli ili da zabrani pušenje, dok je u objektima većim od 80 metara kvadratnih vlasnik dužan da najmanje polovinu stolova, pultova i šankova odredi za nepušače, s tim da taj prostor mora biti kod ulaznih vrata.


Ako se prostor ugostiteljskog objekta većeg od 80 metara kvadratnih ne može ravnomerno podeliti, onda se veći deo mora odvojiti za nepušače, utvrđeno je zakonom.

 

Vlasnik ugostiteljskog objekta većeg od 80 metara kvadratnih može da odredi posebnu prostoriju za pušače, ali u njoj ne može da se služi hrana i piće. Iznad vrata mora da stoji oznaka „Prostorija za pušenje”, a u prostoriji ventilacioni sistem, s tim da vazduh ne sme da se reciklira.


Ako je kafić u okviru tržnog centra u kome je zabanjeno pušenje, onda vlasnik kafića može da napravi ograđenu prostoriju za pušenje koja će biti namenjena samo toj svrsi, vidno obeležena i na kojoj će biti naveden tačan broj pušača koji mogu da uđu unutra istovremeno.

 

Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje, odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom, dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.